abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
bink2w64.dll

Thể loại: Mortal Kombat X
Mô tả: RAD Video Tools
Thank you for using RAD Game Tools!
Kích thước tập tin: 425.5 Kb
Ngày tập tin: 30.07.2015 08:00
Tập tin phiên bản: 1.994g
Tên sản phẩm: Bink and Smacker
Sản phẩm phiên bản: 1.994g
Tên công ty: RAD Game Tools, Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt bink2w64.dll:


Sao chép tập tin bink2w64.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu bink2w64.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép bink2w64.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép bink2w64.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 bink2w64.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
bink2w64 (2).dll 1.995b 26.05.2015
bink2w64 (2).dll 2.5p/1.100p 15.10.2016
bink2w64 (3).dll 2.5p/1.100p 07.10.2016
bink2w64.dll 1.992c 03.11.2014
bink2w64.dll 1.994m 09.05.2015
bink2w64.dll 1.994i 11.03.2015
bink2w64.dll 1.994e 15.11.2014
bink2w64.dll 1.994e 12.12.1999
bink2w64.dll 1.994a 08.04.2015
bink2w64.dll 2.5p/1.100p 15.10.2016
bink2w64.dll 1.995b 27.11.2015
bink2w64.dll 2.5r/1.100r 03.11.2016
bink2w64.dll 2.5s/1.100s 13.12.2016
bink2w64.dll 2.5r/1.100r 19.08.2022
bink2w64.dll 1.995j 21.07.2018
Windows 8 | Windows 7 | Windows XP | World of warcraft | Quake | Armageddon riders | Call of Duty | Macromedia | Need For Speed | Warcraft | World of tanks | Guitar Pro | iTunes | FIFA Manager 13 | Cold Fear | Bad Day LA | Sims | InfixPro | Vegas pro | Prime World | Reborn | Dark Age | 3D Max | Mortal Kombat | World of Warships | Unity | Sundries |


tải lên

Рейтинг@Mail.ru